Ģimenes tiesības

Konsultācijas dažādos ģimenes tiesību jautājumos:

 • laulāto mantiskās attiecības,
 • laulības šķiršana,
 • laulāto kopmantas sadale,
 • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija,
 • uzturlīdzekļu piedziņa,
 • bērna dzīvesvietas noteikšana,
 • saskarsmes tiesības ar bērnu,
 • adopcija,
 • paternitātes noteikšana,
 • paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana;
 • atsevišķas aizgādības nodibināšana;
 • aizgādības tiesību atņemšana;
 • personas atzīšana par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšana;
 • u.c.

Dokumentu sastādīšana iesniegšanai tiesā:

 • prasības pieteikumi,
 • pieteikumi,
 • iesniegumi, lūgumi,
 • paskaidrojumi,
 • vienošanās,
 • blakus sūdzības,
 • apelācijas sūdzības,
 • kasācijas sūdzības,
 • izlīgumi,
 • u.c.

Vienošanās sastādīšana starp laulātajiem pirms laulības šķiršanas pie notāra vai tiesā ar mērķi atrisināt jautājumus, saistītus ar nepilngadīgo bērnu aizgādības īstenošanu, bērnu uzturēšanas līdzekļu samaksas kārtību, saskarsmes tiesībām un laulāto kopmantas sadali.