Darba tiesības

Palīdzība darbiniekiem

  • Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, Darba likuma normu piemērošana jautājumos (darba līguma grozījumi, uzteikums, darbinieka atlaišana no darba).
  • Prasību sastādīšana pret darba devēju par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, par darbinieka atjaunošanu darbā, par darba samaksas piedziņu.
  • Tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.
  • Iesniegumu sastādīšana Valsts darba inspekcijā.

Palīdzība darba devējiem

  • Visa veida dokumentu izstrādāšana (darba līgumi, kolektīvie darba līgumi, līgumi par materiālo atbildību, akti par materiālo vērtību nodošanu, vienošanās par darba līguma grozījumiem, darba kārtības noteikumi, amata apraksti, rīkojumi, uzteikumi u.c.).
  • Konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar darba līguma noslēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu un citos Darba likuma normu piemērošanas jautājumos.
  • Dokumentu, kas saistīti ar darbinieka darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpšanu, sagatavošana.
  • Tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.
  • Prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana darba devējam nodarīto zaudējumu piedziņai no darbinieka, palīdzība zaudējumu apmēra noteikšanā, dokumentu iesniegšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.
  • Valsts darba inspekcijas lēmumu apstrīdēšana Administratīvajā tiesā.